porno izle
pornolar
yerli porno
sex filmleri
yerli seks hikayeleri
amatör liseliler
harika seks hikayeleri
parti pornolar
arabada seks
grup pornolar
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน - www.skw.ac.th
Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลด

 study banner

กลุ่มห้องเรียนพิเศษ

ข่าวสารชาว ศกว =>>

ประกาศข่าวสารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

porn porno izle porno

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ประวัติ และ ผลงาน     นายปริญญา  ผาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นามสกุล       นายปริญญา     ผาคำ เกิด  วันที่  4  กันยายน   2499 
ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ
ที่อยู่ปัจจุบัน        315/3  ถนนราชการรถไฟ  ตำบลเมืองเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000
ครอบครัว
สมรสกับ นางประไพ  ผาคำ    ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ     มีบุตร  2  คน
(1.)  นายปวีณ  ผาคำ  การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  สมรสกับ  นางฐาณิศา  ผาคำ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
(2.)  นายภูผา  ผาคำ  การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการอุตสาหการ  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล รังแร้ง   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  สมรสกับ  นางอัญชุลีพร  ผาคำ ครู โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ

สาขา

สถานศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ประถมศึกษา ตอนต้น

ป.4

โรงเรียนบ้านค้อรังแร้ง

2508

ประถมศึกษา ตอนปลาย

ป 7

โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

2511

มัธยมศึกษา

มศ 3

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

2514

ปก.ศ.สูง

ชีววิทยา

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

2518

ปริญญาตรี

เกษตรศาสตร์

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

2524

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

2538

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Management

International Academe of Management and Economic

2555

Ph.D InManagem

 

ประวัติการรับราชการ

วัน-เดือน-ปี

ตำแหน่ง

ระดับ

สังกัด

14 พฤษภาคม 2519

ครู 2

2

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

( บรรจุเข้ารับราชการ )

จังหวัดศรีสะเกษ

1 ตุลาคม 2535

ครูใหญ่

6

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

จังหวัดศรีสะเกษ

30 ธันวาคม 2538

อาจารย์ใหญ่

7

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

จังหวัดศรีสะเกษ

19 กันยายน 2541

ผู้อำนวยการ

8

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

จังหวัดศรีสะเกษ

16 มีนาคม 2542

ผู้อำนวยการ

8

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ

14 มกราคม 2544

ผู้อำนวยการ

8

โรงเรียนละทายวิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ

10 พฤศจิกายน 2547

ผู้อำนวยการ

9

โรงเรียนละทายวิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ

1 พฤศจิกายน 2549

ผู้อำนวยการ

เชี่ยวชาญ

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

จังหวัดศรีสะเกษ

14 มกราคม 2554

ผู้อำนวยการ

เชี่ยวชาญ

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

จังหวัดศรีสะเกษ

1 ตุลาคม 2555

ผู้อำนวยการ

เชี่ยวชาญ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

จังหวัดศรีสะเกษ

 

การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัน-เดือน-ปี

ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2548

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

5 ธันวาคม 2551

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

 

 

การศึกษาดูงาน

 

ปี

รายการ

2550

ศึกษาดูงานด้านการจัดการจัดการศึกษา โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา Hangzhou Zhongce Professional School (Chaina)ในประเทศ จีน

2551

ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน

(Solar Energy)เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

2552

ประชุมสัมมนาสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 25 เรื่อง ACT Response the Economic Crisis For Sustainable Development of Education ณ the Cultural Friendship Palace กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2554

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค (Education Hub) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศแคนาดา

2555

ศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สำนักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( สม.ป.)ที่ประเทศฟินแลนด์ และ สแกนดิเนเวี

ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ที่

งานที่ปฏิบัติ

ปี พ.ศ.

1

ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่5

2542 2545

2

ประธานกลุ่ม CEO กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์

2545 2549

3

ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

2549

4

ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2550

5

กรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน ( กตปน.) ประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

2554-ปัจจุบัน

6

กรรมการบริหารงานวิชาการ  ระดับจังหวัด สำนักงานบริหารงานวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

2554

7

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

2555

8

กรรมการบริหางานวิชาการ  การอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2555

9

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

2555

 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ.

เรื่อง

 

2545

วิทยากรจัดแผนกลยุทธ์โรงเรียนและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (PBB)

 

2549

วิทยากรอบรมหลักสูตรการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

 
 

2550-2551

วิทยากรอบรมการจัดทำผลงานผู้บริหาร เพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

2553

วิทยากรอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

2553

วิทยากรอบรมอบรมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัยนอกห้องเรียน แก่ ครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

2555

วิทยากรผู้ให้การอบรม  ครู บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 

 

รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

ลำดับที่

ชื่อเหรียญ/เข็ม

1

เข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ  

2

เข็มเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานระดับดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน การประกวดผลงานครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ

3

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี 2551  คุรุสภา

4

ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

5

รางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่นระดับชาติ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

6

เข็มวิทยฐานะ วิทยากรผู้ให้การอบรมครู บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ผลงานดีเด่น ที่เกิดแก่นักเรียน

ปี

เรื่อง

2542

นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

เด็กหญิง ผกากาญจน์  แก้วคำ

2547

นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนละทายวิทยา

เด็กชายเอกพงษ์  ธนะศรี

2548

รางวัลศิลปะเด็กระดับนานาชาติ โรงเรียนละทายวิทยา

2549

รางวัลนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับชาติ ประจำปี 2549 ร.ร.ยางชุมน้อยพิทยาคม

2554

เป็นตัวแทนประเทศไทยโดยการคัดเลือกของ สส.ว.ท.ให้นำเสนอผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ นานาชาติ ในประเทศต่างๆ ต่อเนื่องอีก 3 ประเทศ  คือ อัฟริกาใต้  -สหรัฐอเมริกา  -รัสเซีย  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

2553

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ของ สพม.28  ศรีสะเกษ-ยโสธร

2554

การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 

ผลงานดีเด่นที่เกิดแก่ครู

ปี

เรื่อง

1

รางวัลระดับชาติ ครูดีในดวงใจ 

2

รางวัลระดับชาติ หนึ่งแสนครูดี

3

รางวัลระดับชาติ เข็มคุรุสดุดี

4

รางวัลคุรุสภา ครูสอนดีแห่งชาติ ปี 2554

 

ผลงานดีเด่นที่เกิดกับสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ

ปี

เรื่อง

 

2549

รางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับชาติ  โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ในสถานศึกษา  กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

 
 

2549

รางวัลยอดเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ขนาดกลางในโครงการส่งเสริมนิสัย  รักการอ่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

 

2550

รางวัลห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน  ระดับชาติ  และรางวัลนักเรียนรักการอ่านระดับชาติ

 

2551

รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

2554

รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศอาเซอร์ไบจัน

 

2554

เหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ที่ประเทศ อัฟริกาใต้

 

2554

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ตัวแทนภาคตันออกเฉียงเหนือ

 

2554

เป็นตัวแทนประเทศไทยโดยการคัดเลือกของ สส.ว.ท.ให้นำเสนอผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ นานาชาติ ในประเทศต่างๆ ต่อเนื่อง 3 ประเทศ  คือ อัฟริกาใต้  -สหรัฐอเมริกา  -รัสเซีย

 

2554

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ของ สพม.28 ศรีสะเกษ-ยโสธร

 

การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่ จำนวน 103 เหรียญทอง 

 

2554

ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียเหนือ กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2554

 

2554

รางวัลสถานศึกษาวิชาทหาร ดีเด่นระดับชาติ

 

2555

ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียเหนือ กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2555

 

2555

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ของ สพม.28 ศรีสะเกษ-ยโสธร

 

การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่ จำนวน 128 เหรียญทอง 

 

 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1 .ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ขอกำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการ    ผู้ดำรงตำแหน่งสายบริหารการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) เรื่อง รายงานการประเมิน กระบวนการกลุ่มและการบันทึกพฤติกรรมตนเอง
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนได้ผลการเรียน 0, ร, มส ในโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   ปีการศึกษา 2546   
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้
2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
3.รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
เรื่อง A  STUDY  INCLUSION OF CHILDREN WITH DISABILITIES

วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์  ดังกล่าว   จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไว้ดังนี้         
1. พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System
Management)ตามมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  เช่น ระบบการจัดการความรู้ ( KM)
และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best   Practices)ทุกกลุ่มงาน
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล เช่น หลักสูตร  
English Program (EP  Mini English Program (MEP)
และ International English Program (IEP)
หรือInternational Baccalaureate (IB)
3. พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา อาชีพ ดนตรี และกีฬา โดยการ
ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน
4. พัฒนาครูผู้สอนในใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน การสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการ
ใช้สื่อ ITและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
5. พัฒนาแหล่งรู้ทุกรูปแบบในโรงเรียนให้เพียบพร้อมทั้งสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Steak Holder ) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริมการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของชุมชน  
และเพิ่มพูนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
7. พัฒนาให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีทักษะและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานสากล คือ
7.1 เป็นเลิศทางวิชาการ
7.2 สื่อสารสองภาษา
7.3 จิตสาธารณะ รับผิดชอบสังคม
7.4 ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
7.5 มีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved. 
          โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   318 ถนน วันลูกเสือ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์:045 612 611                     

  ข่าวสารวิชาการ      Facebook SKW